تبلیغات
لونه پرنده

اهل دانشگاهم :اهل دانشگاهم

روزگارم بد نیست

گاهگاهی واحدی می افتم

تا به قول اساتید قوی پایه شوم

من به آغاز امتحان نزدیکم

جزوه ها میگیرم تا که زیراکس بزنم

               درس باید خواند ............ حفظ باید کرد

دختری ورد قبولی میخوند

پسری کاغذی را به آستر کاپشنش میدوزد

و کسی را دیدم

کنده کاری میکرد میز را

               درس باید خواند ............... حفظ باید کرد

نمره ها را زده اند

2 پیدا بود و 9

7 پیدا بود و یکی هم 6

من به اندازه یک اپسیلون

آرزو میکردم که 8 ترمه شوم

چه خیالی که امیدی عبث است

               درس باید خواند ............. حفظ باید کرد

نمره های اندک

آه .... بچه ها در حسرت

حسرت پاس همان درسی که باز هم افتاده اند

بچه ها پخش و پلا

در همه جای حیاط

جمعیت انبوه است

بوی مشروطی ها

یک نفر میگرید.....

و بسی جالب بود که کسی می خندد !

            درس باید خواند ............... حفظ باید کرد

ای دریغ از

پاس یک واحد درس !

من ندیدم

کسی را که خجالت بکشد

یا یه استادی که ؛ نمره دهد مجانی

آ ه ......

من به یک نمره 10 خشنودم

                     درس باید خواند ............. حفظ باید کرد

من نمی دانم که

این شبانه با روزانه

چه تفاوتها دارد

من نمی دانم که چرا میگویند

                درس باید خواند......................... حفظ باید کرد.